GL ES EN

CALENDARIO E PROCEDEMENTO PARA A DEFENSA DE TRABALLOS FIN DE MESTRADO. Ano Académico 2017-2018

 

Convocatoria de defensa do TFM do MUCSAC: do 14 ao 23 de febreiro de 2018

 

 Regulamento dos TFMs (Aprobado en Xunta de Facultade o 20/12/2013)