GL ES EN

Decano:

Prof. Dr. D. Anxo Calvo Silvosa
E-mail: decanato.economicas@udc.es
Extensión: 2411

 

Equipo Decanal:     

Vicedecano de Prácticas Externas e Relacións coa Empresa:
Prof. Dr. Don José Manuel Barreiro Viñán
Coordinador de Prácticas
E-mail: jmbv@udc.es
Extensión: 2523

Vicedecana de Relacións Internacionais e Mobilidade:
Profª. Dra. Dona Rosa Mariz Pérez
Coordinadora Erasmus
Email: rmariz@udc.es
Extensión: 2429

Vicedecano de Organización Académica e Titulacións:
Prof. Dr. D. Antonio García Lorenzo
E-mail: aglec@udc.es
Extensión: 2528

Vicedecana de Estudantes, Extensión e Comunicación:
Profª. Dona Noelia Salido Andrés
E-mail: noelia.sandres@udc.es 
Extensión: 2421

Vicedecano Infraestruturas e Equipamento:
Prof. Dr. D. J. Antonio Seijas Macías
E-mail: antonio.smacias@udc.gal 
Extensión: 2507

Vicedecana Responsábel de Calidade do Centro:
Profª. Dra. Dona Estefanía Mourelle Espasandín
E-mail: emourelle@udc.es
Extensión: 2432

    
Secretaria Académica:
Profª. Dra. Dona América Álvarez Domínguez
E-mail: aecono@udc.es
Extensión: 2413  

Secretaria Administrativa:
Dona María Dolores Vázquez Esmorís
Tlfn: 981 16 70 00 ext 2412
Fax: 981 16 70 71
E-mail: decaecon@udc.es

 

 

Profesorado Responsábel de Titulación:

Grao en Economía:
Prof. Dr. D. Atilano Pena López
E-mail: atilano@udc.es
Extensión: 2422

Grao en ADE:
Profª. Dr. Dona María del Carmen Sánchez Sellero
E-mail: csanchez@udc.es
Extensión: 2492

Grao en Empresariais:
Profª. Dra. Dona María Magdalena Rodríguez Fernández 
E-mail: magdalena.rodriguez@udc.es
Extensión: 2592

Mestrado Universitario en Administración e Dirección de Empresas (MBA):
Prof.  Dr. D. Marcos Vizcaíno González 
E-mail: marcos.vizcaino@udc.es
Extensión: 2462

Mestrado Universitario en Contabilidade Superior e Auditoria de Contas:
Prof.  Dr. D. Fernando Ruíz Lamas
E-mail: fernando.ruiz@udc.es
Extensión: 4412

Mestrado Universitario en Banca e Finanzas:
Profª. Dra. Dona Begoña Alvarez García
E-mail: balvarez@udc.es
Extensión: 2560

Responsábel do PAT (Plano de Acción Titorial):
Prof. Dr. Don Xosé Manuel Martínez Filgueira
E-mail: noia@udc.es
Extensión: 2511