GL ES EN

Decano:

Prof. Dr. D. Anxo Calvo Silvosa
E-mail: decanato.economicas@udc.es
Extensión: 2411

 

Equipo Decanal:   

 

Vicedecano de Prácticas Externas e Relacións coa Empresa:
Prof. Dr. D. José Manuel Barreiro Viñán
Coordinador de Prácticas
E-mail: jmbv@udc.es
Extensión: 2523

Vicedecana de Relacións Internacionais e Mobilidade:
Profª. Dra. Dna. Rosa Mariz Pérez
Coordinadora Erasmus
Email: rmariz@udc.es
Extensión: 2429

Vicedecano de Organización Académica e Titulacións:
Prof. Dr. D. Antonio García Lorenzo
E-mail: aglec@udc.es
Extensión: 2528

Vicedecana de Estudantes, Extensión e Comunicación:
Profª. Dna. Noelia Salido Andrés
E-mail: noelia.sandres@udc.es 
Extensión: 4402

Vicedecano Infraestruturas e Equipamento:
Prof. Dr. D. J. Antonio Seijas Macías
E-mail: antonio.smacias@udc.gal 
Extensión: 2507

Vicedecana Responsábel de Calidade do Centro:
Profª. Dra. Dna. Estefanía Mourelle Espasandín
E-mail: emourelle@udc.es
Extensión: 2432

    
Secretaria Académica:
Profª. Dra. Dna. América Álvarez Domínguez
E-mail: aecono@udc.es
Extensión: 2413  

Secretaria Administrativa:
Dna. María Dolores Vázquez Esmorís
Tlfn: 981 16 70 00 ext 2412
Fax: 981 16 70 71
E-mail: decaecon@udc.es

 

 

Profesorado Responsábel de Titulación:

 

Grao en Economía:
Prof. Dr. D. Atilano Pena López
E-mail: atilano@udc.es
Extensión: 2422

Grao en ADE:
Profª. Dr. Dna. María del Carmen Sánchez Sellero
E-mail: csanchez@udc.es
Extensión: 2492

Grao en Empresariais:
Profª. Dra. Dna. Carmen Socorro Lema Fernández
E-mail: colito@udc.es
Extensión: 2509

Mestrado Universitario en Administración e Dirección de Empresas (MBA):
Profª. Dra. Dna. María Magdalena Rodríguez Fernández
E-mail: magdalena.rodriguez@udc.es
Extensión: 2592

Mestrado Universitario en Contabilidade Superior e Auditoria de Contas:
Prof.  Dr. D. Fernando Ruíz Lamas
E-mail: fernando.ruiz@udc.es
Extensión: 4412

Mestrado Universitario en Banca e Finanzas:
Prof. Dr. D. David Peón Pose
E-mail: coordinacion.mubf@udc.es
Extensión: 2403

Responsábel do PAT (Plano de Acción Titorial):
Prof. Dr. D. Xosé Manuel Martínez Filgueira
E-mail: noia@udc.es
Extensión: 2511