GL ES EN

Acordos da Comisión de Garantía de Calidade do 22 de decembro de 2017

 

 • Apróbase a relación de accións programadas de orientación ós estudantes curso 2017/2018

 

Acordos da Comisión Académica do 14 de decembro del 2017

 • Apróbase o calendario provisional de exames do MBeF curso 2017/2018
 • Apróbase o calendario provisional de exames do MUDAE curso 2017/2018
 • Modifícanse as táboas das universidades:
University WROCLAWSKI
University IBS Budapest

 

 • Recoñecemento de créditos de outras titulacións
 • Acórdase preguntar a posibilidade de facer unha nova proba aos alumnos matriculados en inglés que non superaron a anterior, antes da apertura das actas do primeiro cuadrimestre

 

Acordos da Comisión Permanente do 13 de decembro de 2017

 • Apróbanse dous obras na FEE: a división dun despacho en dous, no departamento de Economía, e a apertura dunha porta, no antigo despacho de dirección de departamento de Empresa.
 • Apróbase que a facultade permaneza pechada as tardes da semana do 26 ata o 30 de decembro.
 • Acórdase solicitar aos departamentos con docencia na FEE pero non adscritos que asignen un representante para a Comisión Técnica para a reforma dos graos da FEE.

 

Acordos da Comisión Permanente do 27 de novembro de 2017

A votación comezará ás 11h15 (co fin de facilitar que poidan acudir a votar os docentes con clase ás 10:00h e ás 11:30h).
A votación será por chamamento individual por orde alfabética do primeiro apelido.
Empregaránse as papeletas de votación que estarán a disposición dos membros da Xunta de Facultade ao comezo da sesión.
Por aplicación do Regulamento Electoral da UDC, só se votarán os compoñentes do PDI correspondentes ás Comisións Permanente e Académico-Docente, por contar con máis candidatos/as que postos para cubrir. Nas outras comisións os candidatos convértense en electos.
Cada membro do PDI da XdF deberá marcar como máximo un/ha candidato/a en cada un dos dous departamentos (Economía e Empresa) e en cada unha das comisións. Como o RI da FEE establece que votarán todos os membros do PDI da XdF aos/ás candidatos/as de ambos os departamentos, poderánse emitir un mínimo de cero votos e un máximo de catro, respectando que non se pode votar máis dun candidato/a por departamento en cada unha das dúas comisóns.

 

Acordos da Comisión Permanente do 20 de novembro de 2017

 • Apróbase o documento  de  declaración  de  intencións  sobre os  graos  para a súa aprobación na Xunta da FEE.
 • Apróbase o procedemento para a reforma dos graos da FEE.
 • Apróbase a compra de micrófonos, en xaneiro, para o Salón de Actos.
 • Acórdase solicitar á reitoría dividir a aula de terceiro ciclo, no segundo andar, en dous espazos.

 

Acordos da Comisión Académica do 15 de novembro de 2017

 • Recoñecemento de créditos de outras titulacións
 • Se concede a  matrícula a tempo parcial as alumnas: Lucia Vázquez Merallo e Alena Rybakova
 • Apróbase o calendario de exames do MUCSAC para o  curso 2017/2018
 • Recoñecemento de créditos : Universidad de Wroclaw
 • Acórdase que o alumno Marco Gil Soriano sexa o representante da FEE no programa Erasmus Plus.
 • Acéptase a matricula da alumna Laura Traseira Piñeiro no MUDAE.
 • Renóvase a Comisión de admisión do MUDAE coa seguinte composición:  Anxo Calvo Silvosa, Guillermo Iglesias Gómez, Valentín Martínez Fernández, Magdalena Rodríguez Fernández e José Nodar (administrador).

 

Acordos da Comisión Académica do 6 de novembro de 2017

 • Recoñecemento de prácticas.
 • Recoñecemento de créditos doutras titulacións.
 • Denégase a solicitude de cambio de grupo da alumna: Katherina Mira González.
 • Apróbase o calendario de exames da convocatoria adiantada 2017/2018.

 

Acordos da Comisión Permanente do 27 de outubro de 2017

 • Acórdase dar prioridad ás peticións de equipos e pantallas (para todos os solicitantes modelo standard) e o resto de hardware, do mais caro o mais barato.
 • Acórsase trasladar o día do patrón da facultade, seguindo a normativa da universidade ao venres 6 de abril. Acórdase celebrar todos os anos o día anterior a data de celebración do patrón unha cena homenaxe ao profesorado xubilado o ano natural anterior.

 

Acordos da Comisión Académica do 25 de outubro de 2017

 • Recoñecemento de prácticas.
 • Recoñecemento de créditos doutras titulacións.
 • Admítense as seguintes solicitudes de tempo parcial:

Vázquez Otero, Luis (MUCSAC)
García Morandeira, Evaristo (MUCSAC)
González Calvete, Cristina (ADE)
Sánchez Freire, Ana (ADE)

 • Admítense as solicitudes de cambios de grupo dos alumnos:

Duque Hernández, Miguel Angel
Díaz Polo, Pablo

 • Acórdase o seguinte , en relación coa solicitude dunha alumna Erasmus sobre a realización de exames en datas diferentes ao calendario oficial:

Todos os estudantes haberán de someterse ao réxime xeral de avaliación das materias dentro dos períodos de avaliación previstos.
Todo os  estudantes de mobilidade poderán desenvolver as probas de avaliación nas universidades de orixe e destino nas datas e horas previstas nos calendarios oficiais de exame baixo as condicións establecidas para o resto do alumnado, se existe un acordo entre os profesores responsables das materias e os profesores designados pola universidade de orixe ou destino sobre as ditas datas, horas e condicións.
Non obstante, o profesorado poderá voluntariamente implantar sistemas de avaliación que faciliten que os estudantes de mobilidade poidan desenvolver as súas estadías dentro das condicións establecidas polas universidades.
 

Acordos da Comisión de TFGs do 25 de outubro de 2017

 • Acórdase convocar unha reución da Xunta de Facultade o día 10 de novembro na que debatir a modificación do regulamento de TFGs. Convocaráse o día 31 de outubro e abriráse prazo para enmendas até o día 7 de novembro.
 • Acórdase leva á Xunta de Facultade do día 10 de novembro a modificación da data de defensa de TFG da oportunidade de setembro.
 • Acórdase solicitar información de todo o PDI con docencia na facultade para a composición dos tribunais. Acórdase seguir os criterios establecidos noutros cursos para o sorteo de tribunais (inclusión de membros de diferentes áreas de coñecemento e categorías).
 • Denégase as solicitudes de prórroga do alumno Jorge Vilar Muñiz por presentarse fora de prazo.

 

Acordos da Comisión de TFGs do 18 de outubro de 2017

 • Acórdase estudar os cambios propostos sobre o regulamento de Traballos de Fin de Grao antes de elevar ditos cambios á Xunta de Facultade
 • Denéganse as solicitudes dos alumnos Alejandro Fares Álvarez e David Vázquez Vázquez sobre unha nova asignaciónde de TFG

 

Acordos da Comisión de Biblioteca do 11 de outubro de 2017

 • Acórdase a renovación da base de datos EIKON
 • Acórdase a compra dunha selección de libros de texto en formato electrónico da plataforma INGEBOOK
 • Acórdase a renovación de subscrición a revistas da biblioteca central, alta de revistas que se utilizan e baixa das revistas que están en papel
 • Acórdase non publicar o TFG daqueles alumnos que, despois dunha autorización previa para a súa publicación, así o soliciten

 

Acordos da Comisión Académica Docente do 9 de outubro de 2017

 • Recoñecemento de prácticas
 • Recoñecemento de créditos da universidade Academia A.G.H.
 • Admisión dos alumnos que desexan cursar a simultaneidade do MUDAE e do MUECCP

Díaz Prado, Lorena
Flores Fuciños, Gonzalo Cibrao
Garrido González, Gabriel
Loira Beceiro, Juan
Martínez Nieto, Jorge
Rial Gerpe, Jordi
Rodríguez Rodríguez, Ana
Vales-Villamarín Sajurjo, Mateo
Varela Vida, Sabela
Vázquez Bullón, J. María

 

Acordos da Comisión Académica Docente do 4 de outubro de 2017

 • Recoñecemento de créditos de outras titulacións
 • Concédense as seguintes solicitudes de matricula a tempo parcial:
  Beatriz Vázquez Seoane
  Daniel Meiras González
 • Recoñecemento de créditos de outras universidades:
Universidade de Varsovia
Universidade de Bratislava
Universidade de Perulla
Universidade de Teramo
Universidade de Timisoara
Universidade de A.G.H.
 • Recoñecemento de créditos para a proba de conxunto
 • Acéptanse cambios de grupo solicitados previamente que incorporaron documentación pendente e cumpre coa normativa
 • Acéptase a solicitude dos alumnos de ADE+Dereito de celebrar o acto de fin de grao na facultade de Dereito e rexéitase a solicitude de cambiar a data para xuño

 

Acordos da Comisión de TFGs do 29 de setembro de 2017

 • Apróbanse as listaxes definitivas de alumnos matriculados no TFG por titulacións para o acto de elección
 • Apróbanse as listaxes de ofertas de TFGs definitivas por titulacións por parte dos  diferentes departamentos da facultade

 

Acordos da Comisión Académica Docente do 22 de setembro de 2017

 • Resolución de solicitudes de recoñecemento de créditos para alumnos/as procedentes doutras titulacións
 • Resolución de solicitudes de recoñecemento de créditos por prácticas
 • Acórdase emitir dous informes á reitoría sobre os recursos de alzada emitidos polos alumnos Manuel Mª González Crespo e Isabel Basante Díaz
 • Acórdanse cambios de grupo para os alumnos que enmendaron a súa solicitudes
 • Concédese a matrícula a tempo parcial á alumna Sara Cartelle Santos
 • Apróbanse as propostas dos seguintes coordinadores de titulacións da FEE para levar a súa aprobación á Xunta de Facultade:

Grao en Ade: a profesora Mº del Carmen Sánchez Sellero
Grao en Economía: o profesor Atilano Pena López
Grao en Ciencias Empresariais: a profesora Carmen Socorro Lema Fernández
Mestrado en Banca e Finanzas: o profesor Carlos Piñeiro Sánchez
Mestrado en Administración e Dirección de Empresas: a profesora Magdalena Rodríguez Fernández
Mestrado en Contabilidade Superior e Auditoría de Contas: o profesor Fernando Ruiz Lamas
 

Acordos da Comisión de TFGs do 22 de setembro de 2017

 • Apróbanse as listaxes de alumnos matriculados no TFG por titulacións
 • Apróbanse as listaxes de ofertas de TFGs por titulacións por parte dos diferentes departamentos da facultade

 

Acordos da Comisión Permanente do 21 de Setembro de 2017

 • Acórdase emitir un informe favorable á reitoría en relación á solicitude de espazos da FEE por parte da Fundación dos Comúns os días 12, 15 e 16 de outubro (non lectivos)
 • Acórdase que si a reforma dos TFGs supoñe modificación dos créditos, deberá ser seguida por esta Comisión dado o efecto no Plan de Estudos

 

Acordos da Comisión Académica Docente do 14 de setembro de 2017

 • Recoñecemento de créditos por prácticas por experiencia profesional
 • Se conceden as seguintes solicitudes de matricula a tempo parcial
 • Recoñecemento de créditos de outras universidades : Universidad de Lisboa
 • Acórdase que a nova asignación dos alumnos aos grupos este rematada o día  19 de setembro e que os alumnos que a dita data non figuren no grupo solicitado teñan de prazo ata o venres 22 de setembro para emendar a súa solicitude. 
 • Acórdase solicitar a vicerreitoría que, para os alumnos que soliciten a docencia en inglés, o nivel de inglés no se acredite a través dun exame sino o primeiro cuadrimestre.
 • Acórdase solicitar a reitoría a ampliación de 30 a 40 estudantes no MUDAE
 • Atendendo a solicitude de información da reitoría acórdase emitir un informe favorable sobre a afinidade da materia Econometría de (621211503) de quinto curso da dupla Licenciatura De‐recho+Ade coas seguintes materias:

Introducción a la Econometría
Estadística Empresarial I
Estadística Empresarial II
Estadística Empresarial III

 

Acordos da Comisión de TFGs do 7 de setembro de 2017

 • Solicitar informe aos profesores sobre as incidencias de tribunais na defensa de TFGS do día 5 de setembro.
 • Neste mes continuar co estudio da reforma de TFGS.

 

Acordos da Comisión Académica Docente do 6 de setembro de 2017

 • Sobre o perfil que han de ter os/as coordinadores/as de titulacións
 • Sobre o procedemento  da CAD da FEE para elaborar unha proposta de coordinador/a á Xunta de Facultade
 • Sobre  a  información do  proceso  a  todo  o  PDI  con  docencia  nas  titulacións oficiais da FEE
 • Sobre o comezo das clases nos grados e mestrados
 • Outros acordos

 

Acordos da Comisión Académica Docente do 31 de xullo de 2017

 • Recoñecemento de créditos de outras universidades
 • Recoñecemento de créditos  da Universidad de Pablo Olavide
 • Acórdase que dous alumnos podan defender seu TFG/TFM de xeito non presencial.
 • Acórdase informar dunha queixa a unha titora de TFG
 • Apróbase a composición dos tribunais e fecha de defensa da derradeira convocatoria de ADE + Dereito das materias : Planificación financeira e Matemáticas I

 

Acordos Comisión Permanente 14/07/2017

 • Apróbase o cambio de pechaduras na facultade por motivo de seguridade.

 

Acordos da Comisión Académica Docente do 13 de xullo de 2017

 • Recoñecemento de créditos por prácticas no MUCSAC
 • Recoñecemento de créditos de outras universidades
 • Recoñecemento de créditos  da Universidad Alexandru Joan Cuza (Rumanía)
 • Apróbanse os calendarios de defensa dos TFMs
 • Acórdase  cambiar no  MUDAE o  peche  de  actas  da  materia  de  prácticasao  27  de xullo e cambiar o prazo de finalización das prácticas no proxecto formativo co fin de garantir a defensa de TFMs en xullo.
 • Acórdase seguindo  a  normativade Avaliación,  Reclamación  das  cualificacións  de estudos de  grao, que a alumna Laura Mejuto González figure cunha cualificación de suspenso (cero) nesta  convocatoria por copiar nun exame
 • Acórdase unha estrutura do TFM no MUDAE no caso de que os alumnos participen no programa de simultaneidade coa universidadede Reens.

 

Acordos da Comisión de Garantía de Calidade 05/07/2017

 • Apróbanse os plans de mellora derivados dos informes provisionais de avaliación para a a renovación e acreditación do MUDAE e do MUCSAC.

 

Acordos da Comisión Académica Docente do 28 de xuño do 2017

 • Recoñecemento de créditos por prácticas no MUCSAC e MUDAE
 • Recoñecemento de créditos  da Universidad Rey Juan Carlos I.
 • Acórdase consultar e revisar a normativa  sobre o mantemento da nota de avaliación continua na segunda oportunidade.

 

Reunión da C. Académica do 19 de maio de 2017 

 • Acórdase informar a profesora Mª José Pereira da consulta ao valedor universitario sobre a existencia dalgún mecanismo de actuación no caso de conflito entre un estudante e un profesor. 
 • Acórdase publicar a través da UADI a instrucción da Vicerreitoría de oferta académica e innovación docente así como e o formulario a cubrir para pedir matriculas de honra nas materias que participan en programas de simultaneidade. 
 • Apróbase o recoñecemento de créditos por prácticas no MUCSAC dos seguintes alumnos: Dolly Francis Salar Coronado, David Rodriguez Seoanee Martin Budiño Rey
 • Apróbanse novas táboas de validación Erasmus/SICUE:  Universidad de Sevilla, Universidad Autónoma de Madrid e Unviersidad Rey Juan Carlos (España), University of Cork e University of Ulster (Irlanda), Comenius Unversity de Bratislava (Eslovaquía) 

Reunión da C. Permanente do 12 de maio de 2017

 • Apróbase o nomeamento do profesor Antonio Seijas Macías, actual vicedecano de Infraestruturas, como responsable de mantemento dos equipos da FEE.
 • Apróbase que as horas das materias de matemáticas que se imparten nos graos en ADE e Empresariais, que figuran a área de Economía Aplicada, se adscriban na súa totalidade á área de Métodos Cuantitativos para a Economía e a Empresa. As materias afectadas son: 611G02009 Matemáticas I (grao en ADE), 611G02010 Matemáticas II (grao en ADE), 650G01004 Matemáticas I (grao en Ciencias Empresariais)
 • Acéptase a proposta de tramitación dunha licencia para usar a aula POP1 como aula de elementos audiovisuais. O Custo se reparte a partes iguais entre a facultade e o grupo de Investigación Jean Monnet de Competencia y desarrollo.
 • Acórdase informar ao director do departamento de Empresa, o profesor Félix Blázquez Lozano, sobre a composición das Comisión delegadas da Xunta de facultade co fin que de que poida propoñer novos membros dado o cambio debido a fusión dos departamentos. 

Reunión da C. Académica do 8 de maio de 2017 

 • Acórdase consultar ao réxime xurídico da UDC a existencia dalgún mecanismo de actuación no caso de conflito entre un estudante e un profesor.
 • Apróbanse tribunais da dobre licenciatura de ADE + Dereito na derradeira convocatoria.
 • Apróbanse novas táboas de validación Erasmus/SICUE:  Universidad de Sevilla e Unviersidad Rey Juan Carlos (España), Universidade de Lisboa (Portugal), Comercios de Bratislava (Eslovaquía) 

Reunión da C. Académica do 4 de abril de 2017

 • Solicítase a reitoría modificación nos procesos administrativos de admisión nos mestrados
 • Recoñecemento de créditos por prácticas no MUCSAC
 • Recoñecemento de complementos formativos no MUCSAC
 • Recoñecemento de créditos de formación básica ao alumno Victor Manuel Corral Gutierrez  

Reunión da C. Permanente do 31 de marzo de 2017

 • Apróbase a memoria de actividades e económica da FEE do ano 2016
 • Acórdase a cesión ao Colexio de Economistas da Coruña, para realización dun curso, a aula 0.6. o dia 2 de maio de 10:30h a 20:30h.

Reunión da C. de Biblioteca do 30 de marzo de 2017

 • Acórdase a adquisición da base de datos STATISTA.

Reunión da C. Académica do 24 de marzo de 2017

 • Instase ao prof. Dr. D. Carlos Estévez a que proceda a recuperar como horas presenciais en aula todas aquelas que se deixasen de impartir por unha inapropiada interpretación da estrutura da docencia na materia “Principios de macroeconomía” do grao en Economía.
 • Apróbanse novas táboas de validación Erasmus/SICUE: AGH Cracovia e Wroclaw University of Economics (Polonia), Vest din Timisoara (Romenia),  Viña del mar (Chile).

Reunión da C. de Biblioteca do 23 de marzo de 2017

 • Acórdase realizar unha nova reunión na próxima semana e invitar aos profesores que solicitan a adquisición da base de datos STATISTA para que expliquen as razóns das súas solicitudes ante a Comisión.

Reunión da C. de Garantía de Calidade do 22 de marzo de 2017

 • Apróbanse os auto-informes de seguimentos dos títulos 2015/2016.

Reunión da C. Permanente do 16 de marzo de 2017

 • Apróbase realizar a modificación da páxina web da facultade.
 • Apróbase refacer a páxina web do máster en Banca e Finanzas.

Reunión da C. Permanente do 9 de marzo de 2017

 • Apróbase a adquisición da máquina Ricoh para a administración.
 • Acórdase que os departamentos envíen información sobre o inventario de espazos a UADI até o 18 de abril.
 • Apróbase o POA 2017.
 • Apróbase a realización do ciclo de conferencias “ Finanzas e sector asegurador: situación actual e perspectivas de futuro” que terá lugar do 22 de marzo ao 12 de outubro do 2017.
 • Apróbase a proposta de nomeamento como director da Cátedra de Mobilidade "Luis Fernández Somoza" ao profesor Dr. D. Carlos Estévez Mengotti

Reunión da C. de TFG do 6 de marzo de 2017

 • Publicación das listaxes coa asignación TFGs (marzo 2017)
 • Acórdase a creación dun tribunal de mobilidade composto polos profesores: Anxo Calvo (decano), Antonio García Lorenzo (vicedecano de organización académica) e América Álvarez (secretaria académica)

Reunión da C. de Garantía de Calidade do 2 de marzo de 2017

 • Apróbanse os auto-informes para a acreditación do MUCSAC e o MUADE.
 • Apróbanse os plans de mellora do centro.
 • Acórdase estudiar a posibilidade que no dobre grao ADE e Dereito se impartan nos dous cuadrimestre materias de ambos graos.
 • Acórdase reflexionar sobre a inclusión dun profesional na Comisión de Garantía de Calidade

Reunión da C. de TFG do 7 de febreiro de 2017

 • Acórdase a suspensión das clases o dia 15 de febreiro pola defensa de TFGs.
 • Acórdanse os tribunais que actuaran na sesión do dia 15 de febreiro e a asignación de traballos aos tribunais así como a súa publicación na Web da FEE (consultar .pdf)

Reunión da C. Académica do 30 de xaneiro de 2017

 • Desestímanse as reclamacións do alumno Johnatan Lodeiro Merelas (materias Contabilidade Directiva de 4º curso de ADE e Contabilidade de xestión de 3º curso de ADE) por no adaptarse a normativa.
 • Rexeitase a reclamación do alumno Miguel Pagnozzi Vecino (materia Contabilidade das operacións societarias 3º curso de ADE) visto o informe do profesor e do departamento.
 • Apróbanse os tribunais de defensa de TFM do mes de febreiro do MUCSAC, do MUDAE-MBA e do MBeF.
 • Acórdase tratar na vindeira Comisión os temas nos que o profesorado manifestou o seu interese nas reunións cos coordinadores de grao.
 • Apróbanse novas táboas de validación Erasmus/SICUE: Université Catholique de Lille (Francia) e Instituto tecnológico de Sonora ( México).

Reunión da C. Permanente do 18 de xaneiro de 2017

 • Acordouse ratificar a resolución do 16 de xaneiro do 2017 adoptada polo Tribunal de Premios Extraordinarios de titulacións da FEE do curso 2015/2016 e outorgar o premio Extraordinario do Grao en Economía a alumna: Alexandra Balado Alves.

Reunión da C. Académica do 12 de xaneiro de 2017

 • Acórdase solicitar información aos departamentos en relación coas reclamacións dos alumnos: Johnatan Lodeiro Merelas (materias Contabilidade Directiva de 4º curso de ADE e Contabilidade de xestión de 3º curso de ADE) e Miguel Pagnozzi Vecino (materia Contabilidade das operacións societarias 3º curso de ADE)
 • Acórdase articular a través do PAT o desenvolvemento de cursos para os alumnos en relación con diversos aspectos de relevancia para o seu futuro profesional: presentación do TFG, orientación sobre as actividades a desenvolver no mundo laboral, importancia das redes sociais para a obtención de emprego.