GL ES EN

Composición da Comisión de Traballos de Fin de Grao: 

 

  • O/a decano/a, ou persoa en quen delegue.
Calvo Silvosa, Anxo
 
  • O/a secretario/a da facultade, que actuará como secretario/a da comisión.
Álvarez Domínguez, M. América
 
  • O/a vicedecano/a con competencias en organización académica.
García Lorenzo, Antonio
 
  • Os/as directores/as dos departamentos con sede na FEE ou persoa en quen deleguen Blázquez Lozano, Félix (departamento de Empresa)
Iglesias Vázquez, Emma (departamento de Economía)

  • Os/as coordinador/a dos graos da FEE.
Lema Fernández, Carmen Socorro (grao en Ciencias Empresariais)
Pena López, Atilano (grao en Economía)
Sánchez Sellero, Mª del Carmen ( grao en ADE)

  • O/a coordinador/a do Plan de Acción Titorial da FEE
Martínez Filgueira, Xosé Manuel

  • O/a administrador/a do centro.
Nodar Vázquez, José

  • Un representante do estudantado na Xunta de Facultade
Vacante