GL ES EN

Composición da Comisión de Normalización Lingüística:

  • O/a decano/a ou persoa en quen delegue.
Gómez Suárez, Manuel Alberto

  • O/a secretario/a da facultade, que actuará como secretario/a da comisión.
Lema Fernández, Carmen Socorro

  • Cinco representantes do PDI membro da Xunta de Facultade, dos cales dous pertencerán ao Departamento de Economía, dous ao de Empresa e un ao resto dos departamentos, todos elixidos/as entre todos os membros do PDI na Xunta de Facultade.
Martínez Filgueira, Xosé Manuel (departamento de Economía)
Peón Pose, David Olegario (departamento de Empresa)
Rodríguez Gulías, Mª Jesús (departamento de Empresa)
Seijas Macías, José Antonio (departamento de Economía)
Vacante

  • Un/ha representante do PAS na Xunta de Facultade.
Mirás Mouro, Marisol

  • Dous/dúas representantes dos estudantes na Xunta de Facultade Vacante
Vacante
 
 
 

Competencias Delegadas na Comisión de Normalización Lingüística:

 

  • Coñecer e informar sobre os usos da lingua galega na facultade.
  • Propor accións encamiñadas a aumentar o uso do galego tanto na facultade como na Universidade da Coruña.
  • Vehicular as propostas sobre normalización lingüística que xurda no ámbito da facultade.
  • Difundir as actividades que promova o Servizo de Normalización Lingüística da UDC.
  • Todas aquelas outras que estableza a Xunta de Facultade.

 

Ligazón Servizo de Normalización Lingüística da UDC (SNL)