GL ES EN

Composición da Comisión de Normalización Lingüística:

  • O/a decano/a ou persoa en quen delegue.
Calvo Silvosa, Anxo

  • O/a secretario/a da facultade, que actuará como secretario/a da comisión.
Álvarez Domínguez, M. América

  • Cinco representantes do PDI membro da Xunta de Facultade, dos cales dous pertencerán ao Departamento de Economía, dous ao de Empresa e un ao resto dos departamentos, todos elixidos/as entre todos os membros do PDI na Xunta de Facultade.
García Arthús, Emilia (departamento de Empresa)
Martínez López, Alberte (departamento de Economía)
Martínez Filgueira, Xosé Manuel (departamento de Economía)
Piñeiro Sánchez, Carlos (departamento de Empresa)

  • Un/ha representante do PAS na Xunta de Facultade.
Vacante

  • Dous/dúas representantes dos estudantes na Xunta de Facultade Vacante
Vacante
 
 
 

Competencias Delegadas na Comisión de Normalización Lingüística:

 

  • Coñecer e informar sobre os usos da lingua galega na facultade.
  • Propor accións encamiñadas a aumentar o uso do galego tanto na facultade como na Universidade da Coruña.
  • Vehicular as propostas sobre normalización lingüística que xurda no ámbito da facultade.
  • Difundir as actividades que promova o Servizo de Normalización Lingüística da UDC.
  • Todas aquelas outras que estableza a Xunta de Facultade.

 

Ligazón Servizo de Normalización Lingüística da UDC (SNL)