GL ES EN

Composición da Comisión Académica-Docente:

 

 • O/a decano/a, que a convocará e presidirá.
Calvo Silvosa, Anxo
 
 • O/a secretario/a da facultade, que o/a será tamén da Permanente.
Álvarez Domínguez, M. América
 
 • O/a vicedecano/a con responsabilidades en organización académica.
García Lorenzo, Antonio
 
 • O/a administrador/a do centro.
Nodar Vázquez, José
 
 • Os/as coordinadores/as das titulacións do centro adaptadas ao EEES.
Lema Fernández, Carmen Socorro (Grao en Ciencias Empresariais)
Pena López, Atilano (Grao de Economía)
Piñeiro Sánchez, Carlos (Mestrado Universitario en Banca e Finanzas)
Rodríguez  Fernández,  Magdalena (Mestrado Universitario en Dirección y Administración de Empresas)
Ruiz Lamas, Fernando (Mestrado Universitario en Contabilidade Superior e Auditoría de Contas)
Sánchez Sellero, Mª del Carmen (Grao en ADE)
 
 • O/a coordinador/a de intercambios.

Mariz Pérez, Rosa

 

 • Cinco representantes do PDI membro da Xunta de Facultade, dos cales dous pertencerán ao Departamento de Economía, dous ao de Empresa e un ao resto dos departamentos, todos elixidos/as entre todos os membros do PDI na Xunta de Facultade.
Castellanos García, Pablo (Departamento Economía)
Martínez Fernández, Valentín (Departamento Empresa)
Mirás Araújo, Jesús (Departamento Economía)
Muiño Vázquez, M. Flora (Departamento Empresa)
Vacante (outros departamentos)

 • Cinco representantes dos estudantes, membros da Xunta de Facultade.
Vacante
Vacante
Vacante
Vacante
Vacante

 • Un/ha representante do PAS na Xunta de Facultade.
Vacante
 

 

Competencias delegadas na Comisión Académica-Docente:

 

 • Planificación e desenvolvemento da actividade docente, cumprimento do profesorado, organización de espazos físicos, calendarios, exames e outras cuestións relacionadas coas devanditas actividades.
 • Estudar e recomendar as validacións de materias solicitadas polos/as estudantes.
 • Estudar e recomendar o recoñecemento e transferencia de créditos do EEES solicitados polos/as estudantes.
 • Estudar e informar o recoñecemento de créditos de libre configuración solicitados.
 • Estudar e recomendar o cadro de adaptacións.
 • Recomendar o cadro de equivalencias ERASMUS e SICUE.
 • Organizar, coordinar e supervisar as prácticas en empresas e institucións externas co obxecto de garantir a calidade na formación dos/as estudantes.
 • Contribuír á ampliación e fomento dos convenios de cooperación que impliquen a mobilidade académica dos/as estudantes do centro.
 • Fomentar as actividades formativas, docentes e investigadoras do persoal docente da facultade noutras institucións educativas e investigadoras internacionais.
 • Aumentar a proxección externa das nosas titulacións.
 • Propoñer cada ano académico os membros dos tribunais das teses de grao e mestrado.
 • Propoñer os/as coordinadores/as das titulacións.
 • Organizar e desenvolver, nos mestrados universitarios, o ensino que non estea encargado a área ou áreas de coñecemento dun departamento.
 • Velar pola coherencia da planificación e organización dos plans de estudio.
 • Establecer criterios e procedementos para resolver incidencias docentes.
 • Establecer os mecanismos para que os programas/guías das materias, sexan públicos e accesibles para os/as estudantes.
 • Establecer no seu seo a composición do órgano de admisión para os/as alumnos dos mestrados propostos pola Xunta de Facultade.
 • Todas aquelas outras que estableza a Xunta de Facultade.