GL ES EN

Composición da Comisión Permanente:

 

 • O/a decano/a, que a convocará e presidirá:
Calvo Silvosa, Anxo
 
 • O/a secretario/a da facultade, que o será tamén da Permanente:
Álvarez Domínguez, M. América
 
 • Os/as vicedecanos/as:
Barreiro Viñan, José Manuel
García Lorenzo, Antonio
Mariz Pérez, Rosa
Mourelle Espasandín, Estefanía
Salido Andrés, Noelia
Seijas Macías, José Antonio
 
 • Os/as directores/as dos departamentos con sede no centro ou persoa en quen deleguen:
Blázquez Lozano, Félix (departamento Empresa)
Iglesias Vázquez , Emma (departamento Economía)
 
 • Cinco representantes do PDI membro da Xunta de Facultade, dos cales dous pertencerán ao Departamento de Economía, dous ao de Empresa e un ao resto dos departamentos, todos elixidos/as entre todos os membros do PDI na Xunta de Facultad:
Blanco Louro, Amalia (departamento de Economía)
Fernández Castro, Ángel (departamento de Empresa)
García García, Rafael (departamento de Empresa)
Sánchez de Paz, Elena (departamento Economía)
Vacante (outros departamentos)
 
 • Cinco alumnos/as, elixidos/as entre os/as representantes do alumnado:
Vacante
Vacante
Vacante
Vacante
Vacante

 • Un membro do PAS, elixido/a entre os/as representantes do/a Profesor/a Responsable de Calidade e Converxencia:
Vacante

 

 

Atribucións da Comisión Permanente:

 

 • Colaborar co/a decano/a na dirección e goberno da Facultade.
 • Estudar e decidir sobre os asuntos de trámite e os que expresamente lle sexan asignados, ben polo Pleno da Xunta, ou ben polo/a decano/a.
 • Estudar e decidir, ou no seu caso elevar ao Pleno, os temas que lle sexan presentados polas comisións de traballo.
 • Establecer as necesidades de investimento do centro (obras, instalacións, equipamento, etc.). Estudar e decidir a execución anual do orzamento asignado á facultade.
 • Elaborar e aprobar, nos tres primeiros meses do ano, a memoria económica anual e a memoria anual de actividades, para a súa presentación á Xunta de Facultade.
 • Establecer os criterios que regulen o uso dos bens comúns e espazos físicos.
 • Informar e controlar os servizos existentes no centro, agás o Servizo de Biblioteca.
 • Informar sobre temas relativos á seguridade e saúde das persoas.
 • Desenvolver e coordinar as actividades culturais e de extensión universitaria do centro.
 • Executar as funcións expresamente delegadas polo Pleno da Xunta de Facultade.
 • Todas aquelas outras que estableza a Xunta de Facultade.